Više od 20% radnog vremena menadžeri upotrebljavaju u rešavanju konflikata na radnom mestu. Vrlo često dolazi i do prenošenja nerešenih konfliktinih situacija između privatnog i poslovnog života.

Kome je namenjen?

 • Ovaj trening je namenjen top i srednjim menadžerima čiji se posao odvija u okruženju stalne izloženosti konfliktnim situacijama i omogućava prepoznavanje funkcionalnog i disfunkcionalnog konflikta, prepoznavanje sopstvenog stila ponašanja u konfliktinim situacijama, kao i metoda za efikasnije rukovođenje konfliktom i na taj način povećanje produktivnosti
 • Svima koji žele da poboljšaju svoje performanse u poslovnom, ali  da nauče i pravila kojim mogu razrešavati konflikte i u  privatnom životu

Su-kob, zajednička zla sudbina ili kako sa konfliktom?

Sadržaj

 • Mitovi o konfliktu
 • Pojam  i vrste konflikata
 • Uzroci i povodi konflikata
 • Stilovi ponašanja u konfliktnoj situaciji i kompromis
 • Kada stimulisati konflikt?
 • Igre moći i krug otkrića
 • Pretvaranje «moram» i «treba» u «hoću!»
 • Upravljenje sopstvenim i tuđim emocijama, upravljanje besom
 • Projektivni mehanizmi – prepoznavanje i upravljanje
 • Elementi intervencije u kriznim situacijama i upravljanje konfliktom u timu
 • Osnove medijacije i arbitraže koje svaki menadžer treba da zna

Koristi za Vas i Vašu organizaciju

Konflikt je neizbežan i u privatnom životu i u radnom okruženju i može biti ozbiljna  prepreka kreiranju pozitivne atmosfere na poslu i demotivišući faktor.

 • Trening će omogućiti da prepoznate svoj stil rešavanja konflikta i kako da ga prilagodite situaciji
 • Naučićete kako da primenama metoda asertivne komunikacije zaustavite eskalaciju konflikta
 • Naučićete da intervenišete u kriznim situacijama i upravljate konfliktom među članovima svoga tima

Trajanje
1-3 dana
Br. Part.
12 – 16